fbpx

Bleik Club
Żeromskiego 52, 26-600 Radom
rezerwacje@bleik.pl
tel. 530 010 094

Zapraszamy:
Piątek: 22:00 – 3:00
Sobota: 22:00 – 4:00

Regulamin

POSTANOWIENIE OGÓLNE

1. Dla potrzeb niniejszego regulaminu przyjmuje się, że pojęcie „klub” jednoznacznie identyfikuje lokal BLEIK CLUB znajdujący się w Radomiu przy ul. Żeromskiego 52
2. Klub nie prowadzi działalności otwartej i ogólnodostępnej. Klub jest miejscem prywatnym, do którego wstęp odbywa się na zasadach określonych w § 2 regulaminu.
3. Klub posiada stronę internetową: www.club.bleik.pl oraz fan page: https://www.facebook.com/profile.php?id=100086113968648 i instagram www.instagram.com/bleik_club/, które są jedynymi oficjalnymi stronami internetowymi klubu. Osoby zarządzające klubem nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek informacje związane z klubem zamieszczone na innych niż w/w strony internetowe.
4. Podmiotem prowadzącym klub jest Bleik Logistick Daniel Figarski z siedzibą w Warszawie przy ul. Zapustnej 32/8.
5. Klub zakazuje rejestrowania dźwięku, obrazu, wykonywania zdjęć i jakiejkolwiek innej aktywności realizowanej przy użyciu sprzętu audiowizualnego. Wszelkie zapytania o akredytacje oraz możliwości otrzymania zgody na filmowanie, wykonywanie zdjęć, itp., należy kierować do Kierownictwa klubu.
6. Osoby znajdujące się na terenie klubu wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas imprez organizowanych przez klub na wszystkich dostępnych polach eksploatacji (w szczególności internet, prasa, TV, radio, materiały drukowane) dla celów marketingowych i promocyjnych Bleik Logistick Daniel Figarski. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych.
7. Goście klubu wyrażają zgodę na dobrowolne przebywanie w strefie podwyższonego hałasu, jaki może mieć miejsce na terenie lokalu.
8. Goście klubu przyjmują do wiadomości, że w lokalu sprzedawany jest alkohol oraz że klub nie odpowiada za jakiekolwiek efekty zdrowotne, motoryczne czy psychologiczne spowodowane jego spożyciem. Gość spożywa alkohol na własną odpowiedzialność i z własnej, nieprzymuszonej woli.
9. Goście klubu przyjmują do wiadomości, iż na terenie klubu mogą być prezentowane treści przeznaczone dla osób dorosłych, w tym treści o charakterze kontrowersyjnym oraz z zabarwieniem erotycznym. Wejście do klubu jest jednoznaczne z zaakceptowaniem tych potencjalnych treści i brakiem sprzeciwu wobec nich.
10. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji, wejście na teren klubu jest jednoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz zobowiązaniem się do jego przestrzegania.

PRAWO WSTĘPU DO LOKALU & DOOR POLICY

1. Osoby wchodzące na teren lokalu, mają obowiązek zapoznania się z niniejszym regulaminem. Zakup biletu, dokonanie rezerwacji oraz wejście na teren Bleik Club jest jednoznaczne z jego akceptacją.
2. W celu zapewnienia Gościom Lokalu bezpieczeństwa oraz komfortu zabawy, Lokal zastrzega sobie prawo do odmówienia wstępu każdemu, kto swoim wyglądem, ubiorem lub zachowaniem nie odpowiada standardom obowiązującym na terenie Bleik Club. Dotyczy to również osób umieszczonych na specjalnych pisemnych listach gości lub posiadających ogólnodostępne zaproszenia/karty VIP lub posiadających wcześniejszą rezerwację miejsc siedzących w Lokalu.
3. O wejściu osób na teren Lokalu decyduje „Door policy”. „Door policy” lub pracownicy ochrony lokalu, mają prawo odmówić wstępu na teren Bleik Club bez podania przyczyny.
4. Do klubu nie będą wpuszczane osoby poniżej określonego wieku, nie posiadające ważnego dowodu tożsamości, nietrzeźwe lub pod wpływem innych środków odurzających oraz ubrane nieodpowiednio w stosunku do rangi wydarzenia. Klub zastrzega sobie prawo do zmiany wymaganej minimalnej granicy wiekowej.
5. Ze względów bezpieczeństwa, pracownicy ochrony Lokalu mają prawo odmówić wstępu na teren Bleik Club w przypadku gdy ilość osób przekracza maksymalnie dozwoloną ilość osób mogących przebywać na terenie lokalu.
6. Osoby przebywające w Lokalu mają obowiązek stosowania się do zaleceń pracowników Bleik Club i ochrony, mających na celu zapewnienie bezpieczeństwa i porządku.
7. Zabrania się wnoszenia na teren Lokalu:
• jedzenia,
• napojów,
• alkoholu,
• plecaków i walizek
• środków odurzających oraz innych substancji, których posiadanie i rozpowszechnianie jest zabronione prawnie,
• broni palnej i gazowej,
• noży i innych ostrych przedmiotów,
• wyrobów pirotechnicznych i materiałów pożarowo niebezpiecznych,
• innych przedmiotów mogących spowodować zagrożenie dla zdrowia lub życia gości Lokalu, zwierząt
8. Pracownik ochrony ma prawo do przeszukania zawartości torebek, plecaków oraz odzieży. W przypadku odmowy poddania się ww, kontroli, Lokal zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na teren Bleik Club.
9. Osoby zachowujące się agresywnie lub stwarzające bezpośrednie zagrożenie dla innych gości Lokalu, ich mienia oraz mienia Lokalu, w stanie upojenia alkoholowego, będące pod wpływem środków odurzających oraz swoim postępowaniem naruszające regulamin Bleik Club zostaną wyproszone z lokalu.
10. Wszelkie napoje alkoholowe sprzedawane na terenie Lokalu przeznaczone są do spożycia na miejscu. Zabrania się wynoszenia i spożywania zakupionego w Lokalu alkoholu poza jego obrębem.

REZERWACJE, OPŁATA ZA WSTĘP, GODZINY OTWARCIA Bleik Club

1. Lokal jest czynny w Piątki i soboty od 22:00, godzina zamknięcia Lokalu jest ustalana stosownie do okoliczności przez Managera Bleik Club.
2. Godziny otwarcia i zamknięcia klubu mogą ulec zmianie zgodnie z informacjami opublikowanymi na stronie internetowej lub fan page’u klubu
3. Lokal zastrzega sobie prawo do odwołania organizowanego wydarzenia bez podania przyczyny. W takim przypadku zadatek podlega zwrotowi w wysokości wpłaconej (pojedynczej wysokości). Odwołanie wydarzenia nie upoważnia do jakichkolwiek innych roszczeń.
4. Lokal nie odpowiada za wydarzenia o charakterze losowym, które mogą wystąpić podczas godzin otwarcia, takich jak: pożar, ewakuacja zarządzona przez służby Policji i Straży Pożarnej, katastrofa, alarm bombowy i nie będzie zobowiązany do zwrotu pieniędzy za bilety ani do odszkodowania za inne roszczenia związane z nieodbyciem się lub przerwaniem imprezy z wyżej wymienionych powodów.
5. Za wejście do Lokalu pobierana jest opłata. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany ceny biletu w zależności od wydarzenia. Opłata za wejście do Lokalu nie podlega negocjacjom i nie jest ona zwracana w przypadku wyjścia z Lokalu. Bilet jest jednorazowego użytku, zabrania się przekazywania opaski osobom trzecim.
6. Informacje dotyczące rezerwacji miejsc siedzących oraz obowiązującego cennika można uzyskać pod numerem telefonu: +48 501 543 333 oraz e-mail: rezerwacje@bleik.pl lub za pośrednictwem formularza rezerwacyjnego na stronie internetowej. Dokonanie rezerwacji uzależnione jest od dokonania wpłaty zadatku w ustalonej wysokości. Wszelkie poniesione przez Lokal opłaty, powstałe za skorzystanie przez klienta z określonego przez niego sposobu zapłaty, obciążają w pełni klienta a Bleik Club może żądać ich zwrotu w pełnej wysokości.
7. Rezerwacje obowiązują do godziny 23:30 w dniu wydarzenia. W przypadku nie przybycia w umówionej godzinie Bleik Club zastrzega sobie prawo do odwołania rezerwacji bez obowiązku zwrotu wpłaconej kwoty tytułem zadatku. W przypadku rezygnacji z rezerwacji na mniej niż 72 godziny przed zarezerwowanym terminem, wpłacony zadatek przepada na rzecz Klubu.

BEZPIECZEŃSTWO I ODPOWIEDZAILNOŚĆ CYWILNA I KARNA

1. Bleik Club jest obiektem monitorowanym.
2. Goście Lokalu są zobowiązani do bezwzględnego zastosowania się do wskazań i poleceń obsługi oraz ochrony.
3. W przypadku drastycznego naruszenia regulaminu Lokalu, pracownicy ochrony mają prawo użyć przewidzianych prawem środków w celu niezwłocznego zapewnienia bezpieczeństwa w Lokalu.
1. 4. Za zniszczenie wyposażenia klubu, osoby które się tego dopuściły ponoszą odpowiedzialność materialną i karną. Każdorazowe zachowanie Gościa klubu wyczerpujące znamiona wykroczenia lub przestępstwa będzie zgłaszane przez obsługę klubu Policji. Wobec osoby dopuszczającej się powyższego zachowania będzie obowiązywał zakaz wstępu do klubu.
4. Klub nie ponosi odpowiedzialności za szkody na osobie lub na mieniu Gości wyrządzone przez innych Gości klubu. Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do sprawcy szkody.
5. Z uwagi na fakt, iż ochrona klubu została powierzona profesjonaliście – zewnętrznej licencjonowanej firmie ochroniarskiej, zgodnie zart. 429 Kodeksu Cywilnego klub nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wyrządzone na terenie klubu oraz na terenie przyległym na osobie lub na mieniu Gości wyrządzone przez pracowników ochrony. Wszelkie roszczenia z tego tytułu poszkodowany powinien kierować bezpośrednio do firmy wykonującej ochronę klubu.
6. Zabrania się organizacji akcji promocyjnych, reklam oraz zbiórek pieniężnych bez zgody kierownictwa Lokalu.
7. Zabrania się użytkowania wyposażenia Lokalu niezgodnego z przeznaczeniem np. wchodzenia na pufy, stoliki, sofy lub sprzęt DJa.
8. Zabrania się wychodzenia poza teren Lokalu z przedmiotami stanowiącymi własność Lokalu np. szklanki, kieliszki, coolery itp.
9. Obsługa Lokalu zastrzega sobie prawo do usuwania szklanek, butelek i tym podobnych pozostawionych w miejscach gdzie mogą one stanowić zagrożenie dla innych osób.
10. W Lokalu obowiązuje zakaz palenia tytoniu.
11. Goście Lokalu przyjmują do wiadomości, że mogą być narażeni na ciągłe przebywanie w strefie natężenia dźwiękowego mogących spowodować uszkodzenie słuchu.
12. Obsługa Lokalu ma prawo odmówić podania alkoholu osobie nietrzeźwej.
13. Zgodnie z art. 15. Pkt 2 pracownicy Lokalu mają obowiązek odmówić sprzedaży alkoholu osobie niepełnoletniej.
14. Lokal nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione czy zgubione na terenie Bleik Club.

REGULAMIN SZATNI

1. Szatnia w Lokalu jest obowiązkowa.
2. Gościom zostawiającym odzież w szatni klubu wydawane są numerki. Za zgubienie lub zniszczenie numerka z szatni obowiązuje opłata dodatkowa w wysokości 100zł.
3. Lokal nie prowadzi depozytu rzeczy wartościowych w szatni i nie bierze tym samym odpowiedzialności za pozostawione w szatni rzeczy wartościowe, dokumenty, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.
4. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do potwierdzania zgodności tożsamości osoby przekazującej rzeczy do przechowania z osobą, która zwraca się o wydanie rzeczy na podstawie wydanego numerka.
5. Podstawą do wydania przechowywanej odzieży jest numerek stanowiący własność Lokalu.
6. Pracownik szatni nie jest zobowiązany do weryfikacji tożsamości osoby odbierającej.
7. W przypadku zgubionego numerka, rzeczy będą wydawane po zamknięciu lokalu lub w innym terminie ustalonym z managerem Lokalu.
8. Za rzeczy pozostawione na terenie Lokalu, Lokal nie ponosi odpowiedzialności.
9. W przypadku pozostawienia rzeczy w szatni po zakończonej imprezie, istnieje możliwość ich odebrania w godzinach pracy klubu wyłącznie w ciągu 14 dni od daty imprezy.
10. Za wartościowe przedmioty pozostawione w szatni (dokumenty, klucze, portfele, sprzęt elektroniczny, karty płatnicze itp.) klub nie ponosi odpowiedzialności. Lokal ponosi odpowiedzialność za odzież pozostawioną w szatni i zgubioną z winy Lokalu do kwoty 250 zł.
11. Polecamy nie pozostawiać wartościowych rzeczy w szatni.
12. Gość pozostawiający rzeczy w szatni akceptuje regulamin.
13. W sytuacji powstania kwestii spornych dotyczących wydania odzieży bądź innych przedmiotów z szatni o rozwiązaniu powyższej sytuacji decyduje każdorazowo Kierownictwo klubu. Spory sądowe będą rozpoznawane zgodnie z postanowieniem § 6 ust. 7 niniejszego regulaminu. Niniejszy regulamin został podany do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie go w widocznym miejscu w klubie oraz zamieszczeniu na stronie internetowej klubu www.klub.bleik.pl
.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Regulamin w powyższym brzmieniu obowiązuje od dnia 15.06.2023 do dnia jego modyfikacji lub odwołania.

2. Treść niniejszego regulaminu dostępna jest na stronie internetowej Lokalu, o której mowa w pkt 2 sekcji oraz recepcji Lokalu.